Dalyko dėstytojas: Eglė Daunienė
Dalyko lygis:           Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Eglė Daunienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas.
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m.  Atnaujinimo data:  

„Vilniaus universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“. Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-016.
Dalyko dėstytojas: dr. Inga Vinogradnaitė, dr. Ainė Ramonaitė, dr. Jurga Turčinavičienė, Stanislava Vaškevičienė.
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Inga Vinogradnaitė, dr. Ainė Ramonaitė, dr. Jurga Turčinavičienė, Stanislava Vaškevičienė.
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m.

„Vilniaus universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“. Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-016.
Dalyko dėstytojas: prof. Marija Stonkienė, dr. Renata Matkevičienė
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. Marija Stonkienė, dr. Renata Matkevičienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m.

„Vilniaus universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“. Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-016.
Dalyko dėstytojas: Jonas Garšva
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Jonas Garšva
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m.

„Vilniaus universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“. Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-016.
Dalyko dėstytojas: doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, doc. dr. Inesa Šeškauskienė, Rasa Šlikaitė
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, doc. dr. Inesa Šeškauskienė, Rasa Šlikaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m.
Už studijas reglamentuojančių dokumentų naujausių redakcijų pateikimą atsakinga Studijų programų skyriaus darbuotoja Elona Šalnaitė (Elona.Salnaite@cr.vu.lt) Dėl prisijungimo prie e. kurso prašome kreiptis į VU ESEC darbuotoją Alina Kančialskytę alina.kancialskyte@esec.vu.lt, tel. 2366133
Studijų programų kokybės valdymas:
programų rengimas, vertinimas ir tobulinimas Įvadas
1. SP rengimas, vertinimas ir tobulinimas: pagrindinės sąvokos ir teisinis pagrindas
1.1. Studijų programa, jos rengimą, vertinimą ir atnaujinimą reglamentuojantys dokumentai
1.1.1. Privalomi dokumentai
1.1.2. Rekomenduojami dokumentai
1.2. Aukštojo mokslo kvalifikacija (kvalifikacinis laipsnis) ir profesinė kvalifikacija 1.3. Studijų pakopos ir kvalifikacijų lygiai
1.4. Studijų programos: studijų kryptys ir šakos, pagrindinės ir gretutinės studijos
1.5. SP apimtis studijų kreditais, studijų forma ir tvarkaraštis
1.6. SP sandara: studijų dalykai ir moduliai
1.7. SP vertinimas ir akreditavimas. Vertinančios ir akredituojančios institucijos
2. KVSP: koncepcija ir aprašas
2.1. KVSP koncepcijos rengimas ir tvirtinimas: kas, kaip ir kada
2.2. KVSP koncepcijos turinys
2.2.1. SP pavadinimas, tikslas, profesinės veiklos laukas, pagrindinės ugdomos kompetencijos
2.2.2. Preliminarus studijų planas, atskleidžiant ryšius tarp ugdomų kompetencijų, studijų siekinių ir studijų dalykų (modulių)
2.2.3. Programos poreikis ir vieta tarp egzistuojančių šios krypties SP
2.2.4. Galimybės įgyvendinti programą: žmogiškieji ir materialieji resursai
2.3. KVSP aprašo rengimas ir tvirtinimas: kas kaip, kada
2.4. KVSP aprašo turinys
2.4.1. KVSP poreikis, tikslai, ugdomos kompetencijos ir studijų siekiniai (numatomi rezultatai)
2.4.2. KVSP sandara ir jos elementai
2.4.3. Studijų eiga ir jos vertinimas
2.4.4. Akademinis personalas
2.4.5. Materialieji ištekliai
2.4.6. Programos vadyba
3. VSP savianalizė ir tobulinimas
3.1. Išorinio ir vidinio vertinimo procedūra: pagrindiniai etapai ir atsakingi asmenys
3.2. Vertinamos sritys ir vertinimo kriterijai
3.2.1. VSP tikslai ir siekiniai (numatomi studijų rezultatai)
3.2.2. VSP sandara
3.2.3. VSP įgyvendinantis akademinis personalas
3.2.4. Materialieji ištekliai
3.2.5. Studijų eiga ir jos vertinimas
3.2.6. VSP vadyba
3.3. VSP savianalizės suvestinė
3.3.1. Formalieji reikalavimai
3.3.2. Suvestinės struktūra
Įžanga
Studijų programos analizė
Suvestinės priedai
Priedai
1 priedas. Savianalizės suvestinės rengimo atmintinė ir rekomendacijos rengėjams
2 priedas. Suvestinėje ir jos prieduose naudojamų lentelių formos
3 priedas. Studijų dalykų aprašų pavyzdžiai
4 priedas. Dėstytojo gyvenimo aprašymo (CV) pavyzdys

„Vilniaus universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“. Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-016.
Dalyko dėstytojas: dr. Inga Milišiūnaitė
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Inga Milišiūnaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m.

„Vilniaus universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“. Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-016.
Dalyko dėstytojas: doc. dr. Roma Adomaitienė
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr.  Roma Adomaitienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m.